Jabatan   : Pramu Bakti (Caraka)

NIP          : 198001112014091004