Jabatan   : PLP Ahli Muda

NIP          : 196606021989022001

Pangkat   : Penata TK I & III d