- NIP        : 196502141987032001

- Jabatan : PTP Pertama

- Pangkat : Penata Tk. I, Gol. III/d