- NIP        : 196811131989012001

- Jabatan : Pengadministradi jurusan

- Pangkat : Penata Muda/III/a